ఉగ్రవాదం కోరలు చాచి ఉవ్వెత్తున ఎగసి,
పోలిరంకే వేస్తుంది !
ఉగ్రవాదం అగ్రదేశాలకు సైతం వణుకు పుట్ట్టిస్తోంది !
జవానుల కళ్ళుగప్పి ,దేశంలోకి మేలి ముసుగుతో ప్రవేశిస్తోంది !
అంతర్జాలంతో ఇంద్రజాలాన్ని చేస్తోంది !
యువకులనే లక్ష్యంగా ,రక్షణనే భక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది !
ఈ మహామ్మరి వల్ల విగత జీవులైన అమాయకులేందరో !
విజ్ఞానాన్ని విశ్వ వినాశనానికి గురిచేస్తూ ,
జ్ఞానానికి సమాధిని కడుతోంది ఈ ఉగ్రవాదం !
కారాదు ఈ దేశం ఉగ్రవాదానికి బానిసగా !
కాకూడదు ఈ యువత ఉగ్రత్వానికి యానకంగా !

This entry was posted on Monday, June 17th, 2013 at 9:49 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.