పొగడ్త లేని ప్రేమ లేఖ (ప్రత్యెకించి అబ్బాయి, అమ్మాయికి రాసే ప్రేమ లేఖ) పువ్వుల్లేని గులాబి మొక్కలాంటిది. పొగడ్త ప్రేమలేఖకి అందం. నిజాయతీ ప్రేమకి ఆరంభం. మరి పరస్పర విరుధ్దమైన పొగడ్త/నిజాయతీ ఒకేసారి వ్యక్తికరించాలంటే?

ఆ ఆలోచనకు రూపమే ఈ ప్రేమ లేఖ !


This entry was posted on Thursday, June 13th, 2013 at 4:07 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.