ఎన్నో పుస్తకాలు, మరెన్నో గ్రంథాలు.విశ్వ వ్యాప్తమైన మన తెలుగు సాహిత్యంలో ఆణిముత్యాల్లాంటి రచనలను ఏరి పాఠకులకోసం అందిస్తున్న Greaterteugu.com కి ఇవే నా ధన్యవాదాభినందనలు.

This entry was posted on Tuesday, January 28th, 2014 at 9:25 am and is filed under Writers message. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.