కార్పొరేట్ కల్చర్ వచ్చి పొదుపు చేసింది తెలుగు మాటల్ని!
వెస్ట్ సైడ్ గాలి వీచి పొదుపు చేసింది బట్టల సైజులని!
మెట్రోసిటీ లొచ్చి పొదుపు చేస్తున్నాయి ఇళ్ళ సైజులని!
ఏ కల్చర్ వచ్చినా ఏ గాలి వీచినా పొదుపు చేయవద్దు నీలోని మనిషిని మనీషిని!

Tags: ,

This entry was posted on Wednesday, September 19th, 2012 at 4:24 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.