కలని తెలుసు కల్లని తెలుసు
కనుల కొలనులోని కలువని తెలుసు
కను పాప కాటుకే కరిగేనని తెలుసు
శృతి లేని స్తోత్రమని తెలుసు
లయ లేని లాహిరని తెలుసు
రూపు లేని ఊహని తెలుసు
ప్రాణం లేని ప్రణయమని తెలుసు
కలైతే చెదిరిపోవునని,
కాగితమే చిరిగిపోవునని
కావ్యమైతే కనుమరిగైపోవునని,
నవ్వకుమా...
కన్నె మనసును బండ రాయిని చేసి
కన్నీటినే ఉలిగా మలచితిని
కలతలు ఎన్ని కరచినా
ఈ కట్టెనే కాలినా నీకై కట్టిన కోట కరుగదు సుమా..
ప్రతి ఘడియ, ప్రతి ఘటన కాదు ప్రియ..
ప్రతి జన్మ ఇదే పాట పాడుతాను!!!!
--క్షణాక్షరాలు
This entry was posted on Friday, January 25th, 2013 at 5:21 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.