జీవ వైవిధ్యపు ఈ పుడమి పైకి,
జ్ఞానాజ్ఞాన మనుష్యుల మధ్యకి,
అనంతమైన ఈ అనుబంధాల లోగిలిలోకి,
నన్ను రానిచ్చిన ఓ తల్లీ! నీకు నా వందనం.
“జన్మనిచ్చిన నీకు జన్మంతా ఋణపడి ఉంటానమ్మా!”
అప్పుడే వచ్చిన ఓ నూతన జీవికి,
అడుగులునేర్పి,
తడబాటు మాన్పి,
నాకు మార్గదర్శకమైన నా తండ్రీ నీకు నా నమస్సులు.
” జీవితమంటే ఏమిటో నేర్పిన నీకు నా జీవితాన్ని దాసోహమంటా నాన్నా! ”
మీరు పక్కనుంటే కొండంత అభయం. ….మీరే నా ముత్య ద్వయం.

This entry was posted on Monday, February 3rd, 2014 at 4:06 am and is filed under Telugu literature. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.