నట్టేటిలో ఉన్నా !
నిట్ట నిలువునా మునిగి పోతున్నా !
ఆదుకునే దిక్కెవ్వడు !
చేయి అందిచు వాడెవ్వడు !
నిస్సత్తువతో కూడిన ప్రయాణం నాది !
నిస్తేజంతో కూడిన భావన నాది !
కన్న వారిని కళ్ళముందే పోగొట్టుకున్న అభాగ్యున్ని !
‘నా’ అన్నా వారికీ దూరమైన నిర్భాగ్యున్ని !
‘రానున్నది ఏ కాలం !
పోనున్నది ఏ కాలం ‘!
వీటితో నాకేమి పని ?
నిత్య దౌర్భాగ్య జీవనం నాది !

This entry was posted on Monday, July 1st, 2013 at 9:02 pm and is filed under Telugu literature. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.