అనువాదం యొక్క ప్రయోజనాలు :
అనువాదం వల్ల ఒక భాష లోని సంస్కృతీ, సాంప్రదాయాలు వెరే భాష లోని వ్యక్తులకు తెలుసుకోవడానికి వీలు కలుగుతు్ది. నేడు మనం ఇన్ని సంస్కృతుల గురించి తెలుసుకున్నాము అంటే కారణం రామాయణం , మహభారతం మరియు భగవతం వంటి గ్రంధాల మహిమ. కాని అవి మన తెలుగు భాషలో స్వయంగా రచించబడినవి కాదు. అవి అనువాద గ్రంధాలు.ఇంకా యెన్నో పురాణాలు, ఇతిహాసాలు , కతలు ,వేదాలు మరియు నాటకాలు వంటి యెన్నొ గ్రంధాలు అనువాధం అయ్యాయి . ఈ యొక్క ఉదాహరణ చాలు వాటియొక్క ఉపయోగం ఎంటో తెలపడానికి. ఇంకా అనువాదం వల్ల మనం ఇతర సంస్కృతిలోని ఆచార వ్యవహారలు మనకు తెలుస్తాయి.మన సంప్రదాయం ఇతరులకు తెలుస్తుంది. మనకు స్వయంగా అందుబాటులో లేని ఎన్నొ విశయాలు అనువాధ గ్రంధాల ద్వార తెలుస్తాయి. అనువాదం చేయడం ద్వార ఆ భాష గురించి కూడా తెలుస్తుంది. మన దేశంలోని ఎన్నొ ప్రయోగ గ్రంధాలు ఇతర దేశం యెక్క భాశాలలోనికి అనువాదం అయ్యి ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి.

This entry was posted on Saturday, April 12th, 2014 at 4:23 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.