Archive for the 'Telugu literature' Category

 

                       దేశమును ప్రేమించుమన్నా

 

దేశమును ప్రేమించుమన్నా

మంచి అన్నది పెంచుమన్నా

వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్

గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ !

 

పాడిపంటలుపొంగి పొర్లే

దారిలో నువు పాటు పడవోయ్

తిండి కలిగితె కండ కలదోయ్

కండ కలవాడేను మనిషోయ్ !

 

ఈసురోమని మనుషులుంటే

దేశ మేగతి బాగుపడునోయ్

జల్డుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు

దేశి సరుకులు నించవోయ్ !

 

అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలె నోయ్

దేశి సరుకులు నమ్మవెలె నోయ్

డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు

కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ !

 

వెనుక చూసిన కార్యమేమోయ్

మంచిగతమున కొంచమేనోయ్

మందగించక ముందు అడుగేయ్

వెనుక పడితే వెనుకేనోయ్ !

 

పూను స్పర్దను విద్యలందే

వైరములు వాణిజ్య మందే

వ్యర్ధ కలహం పెంచబోకోయ్

కత్తి వైరం కాల్చవోయ్ !

 

దేశాభిమానము నాకు కద్దని

వట్టి గొప్పలు చెప్పకోకోయ్

పూని యేదైనాను, వొక మేల్

కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ !

 

ఓర్వలేమి పిశాచి దేశం

మూలుగులు పీల్చేసె నోయ్

ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ

ఐకమత్యం నేర్చవోయ్ !

 

పరుల కలిమికి పొర్లి యేడ్చే

పాపి కెక్కడ సుఖం కద్దోయ్

ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే

నేర్పరికి మేల్ కొల్ల లోయి !

 

సొంత లాభం కొంత మానుకు

పొరుగువాడికి తోడు పడవోయ్

దేశమంటే మట్టికాదోయి

దేశమంటే మనుషులోయ్ !

 

చెట్ట పట్టాల్ పట్టుకుని

దేశస్తు లంతా నడవవలె నోయ్

అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు

మతములన్నీ మెలగవలె నోయి !

 

మతం వేరైతేను యేమోయి

మనసు వొకటై మనుషులుంటే

జాతియన్నది లేచి పెరిగీ

లోకమున రాణించు నోయి !

 

దేశ మనియెడి దొడ్డ వృక్షం

ప్రేమలను పూలెత్తవలె నోయ్

నరుల చెమటను తడిసి మూలం

ధనం పంటలు పండవలె నోయి !

 

ఆకులందున అణగి మణగీ

కవిత పలకవలె నోయ్

పలుకులను విని దేశమందభి

మానములు మొలకెత్త వలెనోయి !

 

రచన: గురజాడ అప్పారావు

 

Brahma sri chaganti koteswara rao garu is well known and respectable personality. He spoke some points about Sai satcharitra parayana and it leads to small controversy. Here on this blog i would like to discuss my views and facts about Sri chaganti comments on sai baba satcharitra.

Point 1 – Who said that Sai satcharitra parayana grant wishes and it is worth as PARAYANA GRANDHA

To make it more clear, Lets think about what is a GRANDHA ? GRANDHA book must satisfy set of Rules to be called as a grandha. Even a poetry like sonnet poems should satisfy set of guidelines. So you think is it a worth calling GRANDHA.
If i think about it I can say it is a Auto biography book of Shirdi saibaba.
Sai satcharitra deals with sai baba life history and things around him according to literature rules these kind of books called as Auto biographies.

Now come to the word PARAYANA – Parayana must deal with BEEJAAKSHARAS. The auto biography of saibaba (sai satcharitra) dont have any Beejaaksharas.
According to above statements we can emphasize that the book not for parayana book having equal dignity as SUNDARA KANDA, BHAGAVADGEETA etc.,

Point 2 – It is not good to ask GURU for natural, physical wishes.

It is true we should serve guru to gain positive energy and seek wisdom. This is not a point of controversy.

Point 3 – 90% of saibaba devotees who do Parayana are seeking wishes.

Whats wrong in this point. Yes i found one that is 90% he said it wrong. it is 100%. All people doing parayana are seeking money, career and other. No body even go to temple with out a wish. So his point 3 is CORRECT.

Point 4- No Guru can preaching new things that weren’t delivered by Vyasa maharshi. No body is greater than vyasa while it comes to preaching. Even shankaracharya also not an exception for this. Even if Sai baba or anyone said some thing which is not refered by Maharshi vyasa THAT IS WRONG !!!

This point is perfect. Dear readers this point should be noted, I come back to this point further.
Now i would like to discuss about some fellows so called GURUs are preaching the things with out reference and declaring that they are the reincarnation of Lord dattatreya or friends of Datta avataras. I know the so called datta SWAMI called Ganapthi satchidananda wrote Ramayana and at the end of kishkindakanda he makes fun of VANARAS (hanuman, angad etc.,) and another one  preaching that Sai baba is avatar of Hanuman and dattatreya mix. I really dont know how the hell these avataras are evolving. Well anyway this is another issue i ll discuss in another post.

Now come back to point 4 What is the problem with Sri chaganti words, He is CORRECT he said that No one cant preach things which are not mentioned by Vyasa. and if some one said that they are wrong. The point is clear and PERFECT.

Point -5 With out understanding the tatwa there is no use of reading the book.

That is 100% true. He is saying that dont read it you are not preparing for exams 🙂 Under stand the tatwa and try to fallow what sai baba want to convey to his devotees.

Point -6 He is talking about Sudhama story which is wrote non scene in the book.
The sudhama (kuchela) is one of the great devotee of Lord shri krishna and example of SAKHYA bhakthi (one of navavidha bhakthi) In the book his story was written so badly. He faced poverty becasue he cant offered food to Krishna. There is no such story existed in vyasa bhagavatam and not even in SRI MADBHAGAVATAM by Potana. AS Telugu people you know potana bhagavatam well.
So tell me where in Bhagavatam proves that Kuchela (SUDHAMA) dont offered food to krishsna in his child hood.The story in Sai baba biography (sai satcharitra) is false one. It is humiliating and insulting great devotee so reading those kind of story is definitely a big sin.

According to great sai baba devotees, HEMAD panth wrote the book but sai baba him self provoked thoughts in him. Thus sai baba himself wrote it.
If Hemad panth wrote nonsense about SUDHAMA then we may suspect him as a DUMB. or a fellow with proper knowledge and talent to write a book.
On the other hand, If sai baba provoked thoughts and let the book written by HEMAD panth then
what exactly sai baba knows ?
Why he misleading people ?
He doesn’t have any awareness of bhagavatam ?
Dont he know Sanskrit ? may be thats why he mis guided him self and readers.
Whay he insulted SAKHYA bhakti which is one of the navavidha bhakthi preached by him ?
Why he dont give a dam about Sudhama ?
and many more questions……

SO based on all above points I can confidently, say that PUJYA GURU SRI chaganti is CORRECT and TV9 make it as a issue.
Dear sai devotees – Sai baba who counted as one of the dattavataram I have some questions for you.
WHERE IT IS MENTIONED THAT SAI BABA IS DATTAVATARAM
DOES VYASA SAID IT ?

Also i want to raise another important question –

In the sudhama story – The writer also wrote that

“Sudhama said to krsihan while krishna asked what is the sound?” Sudhama replies that his tooth are shivering with cold and couldn’t able to chant VISHNU SAHASTRA NAMAM . At my knowledge vyasa said that BHEESHMA at Ampasayya , wounded and chanted VIshnu sahastra namam first time. So how the hell prior to kurushetra Vishnu sahastra namam known.

May be if the writer fallowed at least rules of time frame and book writing guidelines with reference it would be great.

Even a bachelor degree thesis will be rejected with out proper reference. I wonder how millions of  people never think about VEDIK, PURANIC reference while reading devotional books ???

I dont want to hurt your belief. I got the question so asked it that’s it. Any way any one can read the sai charitra book if you are happy with it go ahead.
But never say SRI CHAGANTI is WRONG or his comments hurt.
He speaks like VEDA. VEDA says truth directly with out any hesitations.

LONG LIVE CHAGANTI —– HE IS SPEAKING VEDA —– HE IS TRUTH

Tags: , , ,

విప్లవాన్నే శ్వాసించే భీమతో
కవిత వ్రాయించుకుంటున్న ఓ ప్రేమ
నీకు విప్లవాభివందనలు……!
సమస్యలపై గళమెత్తే ఈ గొంతు
నిన్ను చుస్తే తడబడుతుంది..
దానికి నడక జతకడుతుంది
నువ్వు కనిపిస్తే… అదీ కదలనంటుంది

నువ్వు ఎదురైనా ప్రతిసారి
నాకు మౌనమే మిగిలే…..!

అప్పటికి ప్రయత్నించా ..,
వర్షపు చినుకునై.. నిను
తాకాలని..,
ఎదురుచుసే పోద్దునై
నీ రాకను వీక్షించాలని..,
మట్టినై…నీ పాదం
కింద నలగాలని…!
కానీ..,ప్రతి చోట అవమానమే
ప్రతిసారీ తిరస్కారమే…!
అందుకే..,
అక్షరమై నిను ఆశ్రయిస్తున్న..,
కవితనై నీ నోట్లో నానుతున్న ..,
ప్రతీగా నీ నుంచి ..నాకు..,
చెప్పు దెబ్బలో/ చెంప దెబ్బలో
అక్కరలేదు…, కనిపించినప్పుడు
చిన్న చిరునవ్వు చాలు……
దోసిట్లో దాసుకొని..దాన్ని చూస్తూ
జీవితాంతం బ్రతికేస్తా…..!
ఇట్లు
By : Harish babu

Tags: , ,

Nannaserwadinche vallu Telugu kavita by Dr.Kavuri srinivas

Jayamantram in Telugu
Jayamantram in Telugu

Tags: ,

నట్టేటిలో ఉన్నా !
నిట్ట నిలువునా మునిగి పోతున్నా !
ఆదుకునే దిక్కెవ్వడు !
చేయి అందిచు వాడెవ్వడు !
నిస్సత్తువతో కూడిన ప్రయాణం నాది !
నిస్తేజంతో కూడిన భావన నాది !
కన్న వారిని కళ్ళముందే పోగొట్టుకున్న అభాగ్యున్ని !
‘నా’ అన్నా వారికీ దూరమైన నిర్భాగ్యున్ని !
‘రానున్నది ఏ కాలం !
పోనున్నది ఏ కాలం ‘!
వీటితో నాకేమి పని ?
నిత్య దౌర్భాగ్య జీవనం నాది !

జననమన్నది ఒక ఘటన ,
బ్రతుకన్నది ఒక నటన ,
జీవితమన్నది ఒక సంఘటన !
మళ్ళీ మళ్ళీ రాని రోజు ఇది ,
మరపు రాని మరో ‘నేడు’ ఇది !
చరితన్నది చెరపడానికే ,
గతమన్నది గమనించడానికే !

ఆంగ్ల పలుకుల ప్రాసలే,

ఈ సర్వ జగతిని యేలుతుంటే,

కలత చెందిన తెలుగు భారతి, కంటి నీరే వరదలై,

సెలయేరులై, తెలుగు జాతిని కడుగుతుంది,

ఆ జలములో పరిశుద్ది చెంది,

స్వచ్ఛమైన పచ్చిపాల వంటి,

ఆ తెలుగుభాష తీపి నెరిగి,

ఆ కమ్మనైన తెలుగుకు, తెలుగు భాషకు ఖ్యాతి తేరా!!!

ఓ స్వార్ధమెరుగని తెలుగు వీరా!!!

Garikapati Surya narayana murthy garu Is Author of the book Nanasoonavitanam and Dr. C. Narayana Reddy released the book.

Download Telugu kavita kadambam

Nanasoonavitanam -1

Nanasoonavitanam -2

Courtesy :-Sreenivas Garigipati

Tags: , , , ,

Kalalaku karanam ayna kallaku kanureppalante ishtam
Palakaleni pedhavulaki matlade ne chupu ishtam
Ne oopiriga maralani veeche galiki enduko antha ishtam
Yegasi padthunna alalaku theeranni thakadam ishtam
Egaralani thapana padthunna pakshiki ningiki cheradam ishtam
Eduruchoose manasuki samayam gadapatam kashtam
Kani ninnu vethukuthunna na needa ki ne aachooki ante chalaaaaaa ishtam… 

-Ranjith Anishetty

Nammaledu nannu ninnu kalisedaka
Oppukoka thappadhu Nenante ento telisela chesaka
Sandehinchindi bhumi ne padhamulu thakaga
kani pulakinchindi manasu ne adugula savvadi vinaga
thananu chudalevu annadi ne kallaku pettina kaatuka
nammaledu aa nalupu nalakani na kallatho ninnu chusaka
thakadaniki dhairyam kavalandi nelo unna shwasa
kavvinche challadanam ani cheppindi ninu sparsinchina chirujallu..
–Ranjith Anishetty