వర్షించే చినుకు నీకిష్టమితే…….
నా ప్రతి కనీటి చుక్కని … నీ కందిస్త……,
తడిసిన మట్టి లో సువాసన నీ స్వసై తే………
నా ఉపిరి ఆపైన …. నీ కందిస్త ……..,
సూర్య కిరణాలు నీ వేలుగైతే…….
నేను చీకటి లో నుండిఐన…… నీ కందిస్త…..,
వెలిగే జోతి నువైతే…….
కరిగే మైనం నేనై …….నీ కందిస్త……,
ఇది నీవు లేని నా ప్రేమ ……..
IF U LOVE ME
కంటి చూపు నువైతే ….
ఆ చూపు లో వెలుగు నేనౌత ……,
విర పూసిన పువు నువైతే …..
అది ఎదిగే చెట్టు నేనౌత ……,
చలని గాలి నువైతే ….
రాలే మంచు నేనౌత ……,
ఇది నీ ప్రేమ ఉన్న నేను…………..
I LOVE YOU
WRITTEN BY .,
SRITEJA

Tags:

This entry was posted on Sunday, November 11th, 2012 at 3:12 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.