సత్యమంటే ఏది అంటే

చెప్పనా నీ పేరనీ

స్వప్నమంటే ఏది అంటే

నీవు రాని క్షణమనీ

వెన్నెలంటే ఎక్క డుందీ

మెరిసిపోయె నీ నవ్వులో

జాజిమల్లె పరిమళాలు ఎక్కడంటే

నీ  ఊపిరి లోన దాగున్నవీ

నా ఉనికి ఎక్కడంటే నీవు

నడిచే దారిలో

నా కలలు ఏవి అంటే

నీవు చిలికే నవ్వులే

మధుర బాసలు ఏవి అంటే

నీవు పలికిన పలుకులే

నా విజయం ఎక్కడంటే

నిన్ను చేరిన క్షణములో

This entry was posted on Friday, January 3rd, 2014 at 1:08 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.