1. ప్రభవ
 2. విభవ
 3. శుక్ల
 4. ప్రమోద్యూత
 5. ప్రజోత్పత్తి
 6. అంగీరస
 7. శ్రీముఖ
 8. భావ
 9. యువ
 10. ధాత
 11. ఈశ్వర
 12. బహుధాన్య
 13. ప్రమాది
 14. విక్రమ
 15. వృష
 16. చిత్రభాను
 17. స్వభాను
 18. తారణ
 19. పార్ధివ
 20. వ్యయ
 21. సర్వజిత్తు
 22. సర్వధారి
 23. విరోధి
 24. వికృతి
 25. ఖర
 26. నందన
 27. విజయ
 28. జయ
 29. మన్మధ
 30. దుర్ముఖి
 31. హేవళంబి
 32. విళంబి
 33. వికారి
 34. శార్వరి
 35. ప్లవ
 36. శుభకృతు
 37. శోభకృతు
 38. క్రోధి
 39. విశ్వావసు
 40. పరాభవ
 41. ప్లవంగ
 42. కీలక
 43. సౌమ్య
 44. సాధారణ
 45. విరోధికృతు
 46. పరీధావి
 47. ప్రమాదీచ
 48. ఆనంద
 49. రాక్షస
 50. నల
 51. పింగళ
 52. కాళయుక్త
 53. సిద్ధార్ధి
 54. రౌద్రి
 55. దుర్మతి
 56. దుందుభి
 57. రుధిరోద్గారి
 58. రక్తాక్షి
 59. క్రోధన
 60. అక్షయ

Tags:

This entry was posted on Sunday, April 14th, 2013 at 2:09 pm and is filed under Telugu Culture. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.