చిట్టి బుజ్జాయిలకు నువ్వంటే ఇష్టం నీ వెనకే వేసవి సెలవులొస్తాయని!
రైతన్నలకు నీ రాక ఇష్టం పంటకనువు కాలం తీసుకొస్తావని!
కోయిలమ్మలకు నువ్వంటే ఇష్టం లేత మావి చిగుళ్ళు మోసుకొస్తావని!
కవులందరికీ నీ రాక ఇష్టం నీ పైన కవితలు అల్లుకోవచ్చునని!
ఓ నందన నామ సంవత్సరమా! వస్తున్నావా మా కోసం …. తెస్తున్నావా సిరి సంతోషం !

By: Sudha kalyani Achanta

This entry was posted on Thursday, March 15th, 2012 at 1:15 am and is filed under Telugu literature, Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.